یه جوری حرم سرده. من عین این جانوران خونسرد هست هر چند وقت یه بار میام زیر افتاب تا انرژی بگیرم گرم شم برگردم-_-
عجیب یخه:|