خدایی به این منتالیست اینا رای ندید

نفر اولی که شماره رو انتخاب میکنه دستیار خودشت و نفر اولی که ازش سوال میپرسید هم همین طور و خب خیلی تابلو شماره پلاک و ایناش معلوم میشه

میمونه و شهر که در همون دستیاری که شماره اول رو گفت,میتونه با علامت بهش حالی کنه و در اخر

با اون بهانه گرفتن ویس یه روز تاریخ گوشی رو میبره جلوبه این رای ندید