بچه ها دیگه من فردا بر میگردم
اگه حرفی دعایی نذری حاجتی یا هر چی دیگه دارید ناشناس بگید
فردا همه رو یه جا مینوبسم داخل حرم میندازم
میخواستم تلگرام بزارم که اینجا نتش یاری نمیکنه
خدایی ام کوتاه بگید در توانم باشه نوشتنش دیگه:)


+حاجی سرما خوردم
شب همتون بخیر عاقبتتونم بخیر