در حالت عادی:
_بچه کجایی؟
_فلان جا!
_عاقا من عاشق فلان جام!
حالت دوم:
_بچه کجایی؟
_قزوین!!
_قزویییین[یک متر فاصله میگیرد :| ]

عاقا درباره همه شهرا یه چی میگند درباره ماهم میگند دیگه,شماها چرا باور میکنید:|

+مبهم؟!
خدایی یه ایمیلی چیزی بده بعد برو,بیمعرفت بازی درنیاریا
++ در راه‌آهن^^